Reklamační řád

obchodní společnost Canebe, s.r.o
ID 084 28 875, sídlo: Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. C 318895

(dále jen „Prodávající“)
prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.alpha-cat.org
fyzické osoby – spotřebitelé (dále jen „Kupující“)

 1. Obecná ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího (dále jen „VOP“) a popisuje postup, jak reklamovat zboží nebo služby zakoupené od Prodávajícího. Kupující je povinen se před objednáním zboží nebo služeb seznámit s Reklamačním řádem a VOP.

Uzavřením smlouvy a převzetím zboží nebo přijetím služby od Prodávajícího souhlasí Kupující s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v VOP. Pokud tento Reklamační řád nedefinuje pojem, chápe se ve smyslu definovaném ve VOP. Není-li tam definována, rozumí se ve smyslu, v jakém je aplikována platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy. Vyřizování stížností podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Podmínky reklamace
 2. Kupující je oprávněn uplatnit nárok následujícím způsobem:
 3. a) E-mailem na webové stránce elektronického obchodu Prodejce na adrese contact@alpha-cat.org
 4. b) Písemně zasláním do sídla Prodávajícího:Canebe s.r.o, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
 5. Kupující předá/vrátí reklamovanou položku Prodávajícímu včetně všech jeho částí a řádně vyplněného protokolu o reklamaci, jehož vzor lze stáhnout zde. Kupující připojí fakturu k reklamačnímu protokolu nebo jiným věrohodným způsobem prokáže, že zboží zakoupil od Prodávajícího. V případě, že Kupující nepřipojí k reklamaci protokol o reklamaci nebo ji řádně nedokončí, je Prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.
 6. V případě, že Kupující zboží zašle Prodávajícímu nebo Servisnímu středisku přepravní službou, je povinen reklamované zboží zabalit do vhodného a dostatečně ochranného obalového materiálu, který splňuje přepravní požadavky tak, aby nedošlo k poškození během přepravy. U křehkého zboží musí být zásilka označena příslušnými symboly.
 7. Prodejce lze také kontaktovat telefonicky nebo e-mailem na adresecontact@alpha-cat.org
 8. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace.
 9. Prodávající nebo zaměstnanec pověřený prodávajícím rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Tato doba nezahrnuje přiměřenou dobu v závislosti na typu produktu nebo služby, která je potřebná pro odborné posouzení vady.
 10. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím nedohodnou na delší době.
 11. Odpovědnost za vady a záruka kvality je pro spotřebitele dále upravena článkem VII Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele, se kterými se Kupující může seznámit spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami vůči spotřebitelům.

III. Záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo reklamace z důvodu vady ve lhůtě stanovené obecním zákonem, pokud se s Prodávajícím nedohodne na delší lhůtě.

 1. Vyřizování stížností

Způsoby vyřizování stížností:

 • dodání nového zboží nebo dodání chybějícího zboží nebo nové poskytnutí služby bez vad;
 • oprava vadného zboží;
 • přiměřené snížení ceny.

Prodávající rozhodne o reklamaci a vyřídí ji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od obdržení reklamace a zároveň o tom informuje Zákazníka elektronickou poštou, není-li se Zákazníkem dohodnuto jinak.

Kupující se může informovat o průběhu reklamace na adrese, na které byla reklamace řádně podána, nebo na určené telefonní lince pro Zákazníky.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu nebo autorizovanému servisu veškerou nezbytnou součinnost k ověření existence reklamované vady a jejímu odstranění (včetně testování nebo demontáže produktu). Při reklamaci je Kupující povinen odevzdat čisté zboží v souladu s obecnými hygienickými zásadami.

Kupující je povinen zboží předat do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho úplnost je nezbytná k určení existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, začíná lhůta pro vyřízení reklamace teprve doručením chybějících částí.

Prodávající neodpovídá za data a informace Kupujícího uložené na pevných discích, pamětí nebo jiných nosičích dat, které jsou součástí zboží převzatého k reklamaci, ani za ztrátu takových dat a informací.

Kupující má právo na úhradu přiměřeně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

Prodávající poskytne Kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace. Takové potvrzení zahrnuje určení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení jakékoli opravy a jejího trvání nebo zdůvodnění odmítnutí reklamace.

Prodávající a další osoby určené k vyřízení reklamace vyřídí reklamace ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 1. Odmítnutí přijmout reklamaci

Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží, není-li Zboží předáno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti a účinnosti dnem 19. srpna 2019.
Změny v Reklamačním řízení vyhrazeny.

Reklamační protokol Alpha-cat