Všeobecné obchodní podmínky vůči spotřebitelům

obchodní společnost La Canebière

IČ FR78953546785, sídlo: 130 Chemin de Morgiou,

13009 Marseille,

France.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. C 318895

(dále jen „Prodávající“)

prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.alpha-cat.org

fyzické osoby – spotřebitelé (dále jen „Kupující“)

 1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vůči spotřebitelům (dále jen „VOP“) společnosti Canebe sro, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 084 28 875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. C 318895, řídí vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní nebo servisní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi Prodávajícím a fyzickou osobou – spotřebitelem – prostřednictvím online prodeje v obchodu Prodávajícího. Prodávající provozuje internetový obchod na adrese www.alpha-cat.org prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

VOP dále upravuje práva a povinnosti smluvních stran při používání webových stránek Prodávajícího umístěných na www.alpha-cat.org (dále jen „Webové stránky“) a dalších souvisejících právních vztahů. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakupovat zboží nebo požadovat služby od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží nebo služeb v rámci své obchodní činnosti nebo je právnickou osobou. V takovém případě se uzavřená smlouva řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího a Zvláštními podmínkami obchodními Prodávajícího.

Ustanovení odchylující se od VOP mohou být dohodnuta ve smlouvě. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v češtině. Smlouva může být uzavřena v angličtině nebo češtině.

VOP mohou být změněny nebo doplněny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé během doby účinnosti předchozích VOP.

 1. Uživatelský účet

Po registraci Kupujícího na Webu má Kupující přístup do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat zboží nebo služby (dále jen „uživatelský účet“). Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující také objednávat zboží nebo služby bez registrace přímo z webového rozhraní.

Při registraci na webu a při objednávání zboží nebo služeb je Kupující povinen poskytnout všechny informace správně a pravdivě. Kupující je povinen aktualizovat informace uvedené v uživatelském účtu při jakékoli jejich změně. Údaje poskytnuté Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávce zboží nebo služeb jsou Prodávajícím považovány za správné. Pokud Kupující vyplní informace o právnické osobě (společnost, IČ a DIČ), považuje Prodávající jednání Kupujícího za jednající jménem této právnické osoby a nakládá s příkazem právnické osoby podle čl. I druhého pododstavce VOP.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích nezbytných pro přístup k jeho uživatelskému účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Kupujícím.

Kupující není oprávněn povolit používání uživatelského účtu třetími osobami.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud Kupující nevyužil svůj uživatelský účet déle než 1 rok nebo pokud Kupující poruší své závazky vyplývající ze smlouvy (včetně VOP).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo na nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru třetích stran.

III. Uzavření smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nebo služeb nabízených Prodávajícím, včetně cen jednotlivých nabízených výrobků nebo služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb zahrnují daň z přidané hodnoty a všechny související poplatky a zahrnují veškeré licenční poplatky. Nabídka zboží a služeb jako ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti, dokud jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje schopnost Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Všechny nabídky prodeje zboží a poskytování služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu nejsou závazné a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu týkající se tohoto zboží nebo služeb.

Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb poskytovaných ve webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze v případech, kdy jsou zboží a služby dodávány na území Evropské unie.

Pro objednání zboží a služeb vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o následujícím:

 • objednané zboží a služby (objednané zboží nebo služby budou „vloženy“ Kupujícím do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsob úhrady ceny zboží a služeb, informace o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží a poskytování služeb; a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží a poskytováním služeb

(dále společně jen „Objednávka“).

Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupující oprávněn zkontrolovat a změnit údaje zadané do objednávky Kupujícím, také s ohledem na možnost Kupujícího zjistit a opravit chyby způsobené při zadávání údajů do objednávky. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí přijetí Kupujícímu ihned po obdržení objednávky e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen „e-mailová adresa Kupujícího“).

V závislosti na povaze objednávky (množství zboží a služeb, cena, odhadované náklady na dopravu) je Prodávající vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky).

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které Prodávající zasílá Kupujícímu e-mailem na jeho e-mailovou adresu.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít smlouvu, zejména s osobami, které dříve podstatně porušily své závazky vůči Prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady, které vzniknou Kupujícímu při používání prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory), nese sám Kupující.

Není-li pro konkrétní službu stanoveno jinak, je Prodávající oprávněn zahájit poskytování objednané služby ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Platební brána:

Online platby bankovními kartami se provádějí prostřednictvím systému Barion. Obchodník nezíská a neukládá data bankovní karty. Barion Payment Inc., poskytovatel této služby, je instituce pod vedením Maďarské centrální banky, její licenční číslo je: H-EN-I-1064/2013. “

 1. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Cena zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a poskytováním služeb na základě smlouvy může Kupující zaplatit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na účet Prodávajícího, IBAN: CZ3127000000001229562022 a BIC: BACXCZPPXXX pro platby v €) vedeným u UniCredit (dále jen „účet Prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím online platebního systému;

Spolu s cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo poskytnutím služeb v dohodnuté výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cena zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb vč. licenčních poplatků.

V případě platby v hotovosti nebo dobírkou je cena splatná při převzetí zboží nebo služeb. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen zaplatit cenu zboží a služeb spolu s variabilním symbolem platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost Kupujícího zaplatit cenu splněna, když je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení celé ceny před odesláním zboží nebo poskytnutím služby Kupujícímu.

Jakékoli slevy z ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu lze kombinovat.

Pokud je to v obchodních vztazích obvyklé nebo pokud to stanoví obecně závazné právní předpisy, vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu za platby provedené na základě smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Po zaplacení ceny Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího nebo ji přiloží jako součást odeslané objednávky.

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že podle občanského zákoníku §1837 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), není možné od kupní smlouvy odstoupit:

 1. a) o poskytování služeb, pokud jeho předchozí výslovný souhlas před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebitelům, že v takovém případě má právo od smlouvy odstoupit,
 2. b) dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a která může nastat během odstoupení od smlouvy,
 3. c) dodání zboží, které bylo upraveno jako požadovaný spotřebitel nebo jeho osobě,
 4. d) dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo dodáno přes nenávratně smíchané s jiným zbožím,
 5. e) oprava nebo údržba prováděná v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následných oprav nebo dodání náhradních dílů jiných, než je požadováno,
 6. f) dodání zapečetěného zboží, které spotřebitel odstranil z obalu a nelze jej z hygienických důvodů vrátit,
 7. g) dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 8. h) prodej novin nebo časopisů,
 9. i) na ubytování, dopravu, stravování nebo volný čas, pokud podnikatel poskytuje takové plnění ve stanovené lhůtě,
 10. j) v případě dodávky digitálního obsahu, není-li dodán na hmotném nosiči a dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení a obchodník informoval spotřebitele, že nemá právo na odstoupení od smlouvy. Klient bere na vědomí, že podle občanského zákoníku §1837 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), není možné od kupní smlouvy odstoupit.Není-li případ uvedený v čl. V prvním pododstavci nebo nastal jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, Kupující v souladu s ustanoveními § 1829 a násl. občanského zákoníku, má právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od obdržení plnění Kupujícím nebo osobou jím určenou. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat zboží před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu contact@alpha-cat.org. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář oznámení o odstoupení od těchto VOP.

V případě odstoupení od smlouvy podle čl. V. druhého pododstavce VOP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu do 14 dnů od odeslání Prodávajícímu. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu nepoškozené a nepoužité a pokud možno v původním obalu. Náklady na vrácení zboží nese Kupující, pokud takové zboží nelze vrátit obvyklou poštovní povahou. Maximální náklady na vrácení takového zboží se odhadují na 500 EUR.

V případě odstoupení od smlouvy podle čl. V. druhého pododstavce VOP vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (v případě smlouvy o koupi zboží poté od přijetí vrácené zboží Prodávajícím) Prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve), bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím (pokud Kupující nestanoví jinak, pokud kvůli takovému vrácení nevzniknou Prodávajícímu dodatečné náklady), v důsledku způsobu dodání zvoleného Kupujícím musí být uvedeno mezinárodní sledovací číslo. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím při vrácení zboží Kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud je vrácené zboží poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno nebo jinak změněno, je jeho hodnota snížena v důsledku manipulace se zbožím jiným způsobem, než je nezbytné pro seznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jejich funkčnosti, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu škody. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu vzniklé škody proti nároku Kupujícího na vrácení ceny nebo její části. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, jejíž plnění již bylo zahájeno, ale dosud nebylo poskytnuto v plné výši, je Kupující povinen zaplatit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a v případě odstoupení má nárok pouze na vrácení zbývající ceny za tuto službu.

Prodávající je oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit, dokud Kupující zboží nebo služby nepřijme. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím.

Pokud je dar poskytnut Kupujícímu společně se zbožím nebo službou, uzavře se dárková smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se stornovací podmínkou, že pokud Kupující odstoupí od smlouvy, dárková smlouva na takový dárek zaniká.

 1. Doprava, dodání zboží a poskytování služeb

Způsob dodání zboží a poskytování služeb určuje Prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Je-li způsob dopravy dohodnut na žádost Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Pokud je Prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce nebo poskytnout sjednané služby na tomto místě, je Kupující povinen zboží převzít nebo potvrdit poskytnutí tohoto zboží. Pokud Kupující zboží nedodá při dodání, je Prodávající oprávněn účtovat skladovací poplatek ve výši 5 EUR (slovy: pět eur) nebo je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

V případě, že z důvodů na straně Kupujícího je nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jinými způsoby doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat celistvost balení zboží a v případě jakýchkoli závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu, který naznačuje neoprávněný vstup do zásilky, nemusí Kupující zásilku od přepravce přijmout. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že balení zásilky obsahující zboží bylo neporušené.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží se mohou řídit zvláštními dodacími podmínkami Prodávajícího, jsou-li vydány Prodávajícím.

Prodávající je oprávněn zahájit poskytování objednané služby až po zaplacení ceny za tuto službu.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Prodávající poskytuje 6měsíční záruku na spotřební zboží a 3měsíční záruku na objednaný servis.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že poskytnuté zboží nebo služby jsou v souladu se smlouvou, zejména že jsou bez vad. Shoda se smlouvou znamená, že prodávaná položka má jakostní a užitné vlastnosti dohodnuté ve smlouvě a není-li Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popsáno, že splňuje požadavky právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

V případě, že zboží nebo služby při přijetí Kupujícím nejsou v souladu se smlouvou (dále jen „střet se smlouvou“), má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží, opravu vady zboží, přiměřenou slevu na ceně nebo odstoupením od smlouvy, jak požaduje Kupující. Kupující je povinen informovat Prodávajícího o tom, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující nemůže změnit provedené rozhodnutí bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, pokud Kupující požádal o opravu vady, která se ukáže jako nemožná. Pokud Prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě nebo neoznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující namísto odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Pokud si Kupující nezvolí své právo včas, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů.

Není-li zboží zkazitelné nebo používané, odpovídá Prodávající v záruční době za vady, které jsou prokazatelně v rozporu se smlouvou, jakmile zboží obdrží.

Prodávající odpovídá za vady, které se objeví v rozporu se smlouvou o poskytování služeb po poskytnutí služby Kupujícímu v záruční lhůtě (záruka) podle čl. VII prvního pododstavce VOP.

Vady způsobující konflikt s uzavřenou smlouvou se neberou v úvahu, pokud zboží nebo služba nemají žádné vlastnosti, normu nebo kvalitu nad rámec výslovně uvedeného rozsahu.

Prodávající proto není odpovědný mimo jiné za interoperabilitu dat poskytnutých Prodávajícím s jakýmkoli hardwarem nebo softwarem Kupujícího nebo třetích osob, které nejsou výslovně uvedeny pro konkrétní službu. V případě ztráty nebo poškození záznamů nebo údajů Kupujícího nebo třetí strany v důsledku chybného nebo neoprávněného použití. Při nedostatečné akci Kupujícího nebo manipulaci s údaji poskytnutými Prodávajícím, včetně zpětného inženýrství, Prodávající neodpovídá za následné škody.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady jsou upraveny reklamačním řádem Prodávajícího.
VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví zboží a je oprávněn službu využívat zaplacením plné ceny zboží nebo služby. Pokud není v příslušných právních předpisech nebo uzavřené smlouvě stanoveno jinak, má Kupující v rámci poskytované a řádně placené služby právo na nevýlučné, územně neomezené, nepřevoditelné právo využívat část služby, která má charakter autorských práv, ale pouze po dobu a v rozsahu vyplývajícím z účelu smlouvy. Zejména, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak, není Kupující oprávněn dílo reprodukovat, překládat, zpracovávat, upravovat nebo jinak měnit, distribuovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo jej sdělovat veřejnosti ani obcházet ochranu práv. Může být sjednána samostatná servisní smlouva o oprávnění půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo sdělovat dílo veřejnosti.

Kupující bere na vědomí, že software a další komponenty tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží nebo ilustrativních fotografií poskytovaných služeb) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mu nebo třetím osobám umožnila manipulovat s nebo zneužívat software nebo jiné komponenty tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn používat mechanismy, software nebo jiné postupy, které by mohly nepříznivě ovlivnit fungování webového rozhraní obchodu při používání webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu může být použito pouze do té míry, že tím nejsou dotčena práva ostatních zákazníků Prodávajícího a je-li to v souladu s účelem.

Ve vztahu ke Kupujícímu není Prodávající vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje po prodeji zboží nebo poskytnutí objednaných služeb jiné služby, s výjimkou služeb výslovně poskytnutých Prodávajícím na jeho webových stránkách pro jednotlivé zboží nebo služby.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby způsobené zásahem třetích stran do webové stránky nebo z používání webové stránky v rozporu s jejím účelem.

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající řádně plní všechny své povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů. Pro přehlednost vydal Prodávající zvláštní směrnici o ochraně údajů, která shrnuje tento materiál.

 1. Odesílání komerčních zpráv a souborů cookie

Viz část Zásady ochrany osobních údajů

 1. Dodání

Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá korespondence související se smlouvou doručena druhé straně písemně, e-mailem, osobně nebo doporučenou poštou (dle volby odesílatele). Doručuje se Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XII. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah vztahující se k používání webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele podle obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá žádnému jinému povolení. Kupující může s jakoukoli reklamací kontaktovat Prodávajícího. Pokud Kupující nepodá stížnost Prodávajícímu, budou veškeré spory řešeny u subjektu a místně příslušného soudu. Obchodní inspekci provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Pokud je některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se stane, stane se neplatným ustanovením ustanovení, jehož význam je nejblíže neplatnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Změny a dodatky ke smlouvě nebo VOP vyžadují písemnou formu.

Smlouva, včetně VOP, je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná, s výjimkou plnění povinností Prodávajícího stanovených platnými právními předpisy. Prodávající poskytne Kupujícímu na požádání přístup k textu.

Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se uzavírá na dobu stanovenou řádným plněním smluvních stran podle příslušné smlouvy. Pokud uzavřené smlouvy nebo VOP nestanoví v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným plněním.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

doručovací adresa: Simply Office for Canebe sro, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

emailová adresa:  contact@alpha-cat.org

Praha, 23.1. 2020

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle příslušné právní úpravy:

Oznámení o odstoupení

– adresát:

emailová adresa:

– tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) / poskytování těchto služeb (*)

– datum objednávky (*) / Datum přijetí (*)

– jméno a příjmení Kupujícího

– adresa Kupujícího (fakturační a dodací adresa)

– podpis Kupujícího (pouze v případě, že je tento formulář odeslán v tištěné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo přidejte informace.